Víly

29. srpen 2010 | 10.00 |

zelenáVíly se objevují v mytologii Evropy už od raného středověku. Samotný název "víla" je slovanského původu. Pochází od slova viliti-být posedlý, bláznivý. Už v 6.stol.se objevily zmínky o uctívání nymf (v řecké mytologii vodní, horské a lesní bohyně či polobohyně). V Rusku se o nich dočteme v pramenech z 11.-12.stol. v souvislosti se zákazem jejich uctívání. Na Balkáně měly víly velký náboženský význam.
Pod křesťanským vlivem se začalo věřit, že víly jsou duše předčasně zemřelých dívek, zvláště těch, jenž spáchaly sebevraždu nebo se utopily. Pak jsou podobné bludičkám (podle pověstí blikající světélka lákající pocestné za noci do močálů, věřilo se, že jsou to duše zemřelých nepokřtěných dětí nebo čarodějnic).
Vztah víl k člověku může být pozitivní nebo negativní. Pověsti často vyprávějí o vílách, které kradou malé děti a místo nich do kolébek podvrhnou svoje, utancovávají mládence k smrti, lákají poutníky do močálů nebo jinak škodí a jsou škodolibé. V Srbsku však existovaly i víly, které mladé muže ochraňují, obdarovávají a mohou se za ně i provdat.
Víly jsou v silném vztahu s přírodou. Dokáží se měnit v různá zvířata, např.v koně, vlka, sokola či labuť. Nejpočetnější skupinou přírodních polobohyň či nižších bohyň jsou již zmiňované nymfy. Dělí se do skupin podle toho, kde žijí a to na najády (nymfy jezerní, říční, potoční, v horských bystřinách, pramenech a zřídlech), oreády (nymfy horských údolí i horských velikánů) a dryády (žily v jeskyních, hájích i jednotlivých stromech). Mořské nymfy se nazývají ókeanidy nebo néreidky. Obdobou nymf jsou horské víly na Balkáně, mořské panny nebo lesní žínky. 
Podle Doreen Virtue, duchovně zaměřené psychoterapeutky, která pracuje s nadpřirozenými a elementálními bytostmi, jsou víly největší ochránkyně přírody. Žijí na souši v rostlinách a stromech i ve vodě, kde pečují o mořské živočichy a čistotu vody a starají se o ně. Díky své citlivosti a jasnozřivosti dokážou vstřebat bolest rostlin, stromů i zvířat. Touží po tom, aby lidé s nimi chránili životní prostředí-recyklací, nákupem biopotravin, citlivým přístupem k přírodě apod. Ze všech elementálů mají nejméně hutnou energii a lehounké fyzické tělo takže trpí, když lidé ničí přírodu, např.chemickými postřiky, kácením stromů apod. Jsou hravé, ale ne škodolibé, dokážou uzdravovat i lidi, kteří se chovají pěkně k přírodě a jsou s nimi ve spojení.

listi

roseofmyinnocence

koreny

zrzka

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře