Vsetín-moje rodné město

19. září 2010 | 21.39 |

vs-znakPřepis mé seminárky do loňského předmětu Management cestovního ruchu s názvem Předpoklady rozvoje CR-Vsetín a okolí.  

Úvod-historie a současnost Vsetína

Vsetín je okresní město ve Zlínském kraji na severovýchodní Moravě na řece Vsetínská Bečva. Jeho rozloha je 57,61 km2 a leží 348 m.n.m.

První zmínky o Vsetínu pocházejí z let 1297 až 1308 a popisují městečko Setteinz v údolí řeky Bečvy, s mlýnem a kostelem. Roku 1308 přechází Vsetín do rukou Voka z Kravař od tehdejších majitelů – templářských rytířů. V 16.století se na území Vsetínska rozšířil chov koz z nedalekého Slovenska. Chov koz byl postupně nahrazen chovem ovcí. Tuto činnost vykonávala především čeleď, nazývaná valaši, kteří přišli z Rumunska. Tento název se později vžil jako obecné označení obyvatel regionu.

V polovině 15. století byla uprostřed dnešního Horního náměstí postavena tvrz, jež byla počátkem 17. století přestavěna na zámek. Jeho vysoká věž je dodnes nejvýraznější vsetínskou dominantou. Roku 1609 získal Vsetín sňatkem s mladou zámožnou vdovou Lukrécií Nekšovou z Landeka Albrecht z Valdštejna, pozdější významný císařský vojevůdce. Ten povolal na vsetínské panství jezuity a zahájil mezi poddanými tuhou rekatolizaci. Náboženský a s ním spojený hospodářský útlak vedly až k rebeliím místního obyvatelstva za třicetileté války. Vzpoury vyvrcholily v roce 1644 popravou asi dvou set vzbouřenců, což byla jedna z nejmasovějších poprav v národní historii. Rebelie evangelíků pokračovaly i později, definitivní uklidnění přinesl až toleranční patent z roku 1781. V průběhu třicetileté války se Vsetín rozšířil z Horního města i na levý břeh řeky Bečvy. 

V první polovině 19. století bylo město ovlivněno technickou revolucí. K prvním továrnám patřily cukrovar, parní pily, továrna na sirky, roku 1868 byly založeny sklárny. Nejvýznamnějšími podniky konce 19. století však byly továrny na výrobu nábytku bratří Thonetů a Jakuba a Josefa Kohna. Na konci 19. a na začátku 20. století bylo město napojeno na železnici, začala stavba městské elektrárny, nemocnice, škol a dalších veřejných zařízení. V roce 1909 se město stalo okresním.


Přírodní lokalizační podmínky

Vodstvo: Vsetínem protéká řeka Bečva (zvaná též Horní Bečva), jejíž délka toku je 58,8 km a plocha povodí 734,1 km. Pramení v pohoří Vsetínské vrchy-Beskydy pod vrchem Čarták (952 m). Je to jedna z nejvíce upravených řek v České republice. Jako prevence povodní slouží četné hráze. Nezanedbatelné je využití k rekreačnímu koupání a k vodáctví.

K rybolovu slouží rybářské revíry. Velkou přehradu, kde jezdí lidé z celého okolí můžeme najít např.na Bystřičce, kde jsou i restaurace s občerstvením a letní kino.

Reliéf: Vsetínsko leží v Beskydech, konkrétně Vsetínských vrších, kde je k nalezení mnoho krásných přírodních zajímavostí. Jsou zde Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko, Pulčínské skály a Razula, mnoho přírodních památek (např.Bečevná, Čertovy skály, Ježůvka...) či louky a lesy se vzácnou květenou. Nejdominantnější skalní útvar na Vsetínsku jsou Čertovy skály u obce  Lidečko, jižně od Vsetína. Skalní útvar tvoří asi 150 m dlouhá, z okolního terénu vystupující pískovcovo-slepencová lavice se stěnami až 25 m vysokými. Hornolidečsko zdobí další dva skalní útvary. Lačnovské skály tvoří tři útvary, přesahující výšku 10 metrů a svou členitostí připomínají pískovce Prachovských skal. Jsou vzdáleny asi jednu hodinu chůze od Čertových skal. Kolem všech skalních útvarů vede naučná stezka Vařákovy paseky, je dlouhá 15 km a má 15 zastavení.    

Fauna a flóra: V Beskydech je bohaté zastoupení středoevropské fauny a flóry, ze zvířat zde žije typická horská a lesní zvěř jako jelen, divoké prase, liška, jezevec, ale i vlk, medvěd nebo rys. Mezi ptáky je mnoho dravců – orel křiklavý, orlík krátkoprstý, káně lesní, ale i tetřev hlušec, krkavec nebo výr velký. V jezerech, nádržích a vodních tocích je mnoho druhů ryb – kapr, karas, parma, pstruh a dále na 3000 druhů hmyzu. Beskydy dále tvoří spodní pásmo lesů, pásmo alpinské a subalpinské, kde roste buk, jedle (na svazích Radhoště je jedlobukový prales – přírodní rezervace), javor klen, smrk, kostřava a další.


Společenské lokalizační podmínky

Kulturně-historické památky: Největší dominantou Vsetína je renesanční zámek vystavěný kolem roku 1610 tehdejšími majiteli panství, Lukrécií Nekšovou a jejím manželem Albrechtem z Valdštejna. Během své existence 2x vyhořel, poprvé roku 1708, poté byl přestavěn do klasicistní podoby tehdejšími majiteli – uherskou šlechtou z rodu Illésházy – a podruhé roku 1915, poté ho tehdejší majitelé Thonetové nechali přestavět do podoby před požárem. Dnes je jehou součástí zámecký park, veřejnosti přístupná zámecká věž s nádherným rozhledem po okolí a tzv.část Maštaliska. V zámku nyní sídlí stálá muzejní expozice o historii Valachů, ale konají se zde i jiné výstavy nebo koncerty či společenské akce.
Poblíž zámku na Horním náměstí stojí historická budova bývalé staré radnice postavená v letech 1721-23 a barokní sochy z konce 18.stol. zobrazující např.Sv.Jana Nepomuckého nebo Neposkvrněné početí Panny Marie. Mezi sochami je též kašna s vodotryskem, vyzděná na začátku 19.stol.
Dalšími městskými památkami jsou římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na konci 17.stol. v barokním stylu, evangelický kostel Dolního sboru (jeden z mála dochovaných tolerančních kostelů) postavený na konci 18.stol. a kostel Horního sboru ze začátku 19.stol.
Zajímavou budovou je např.bývalá občanská záložna (nyní u restaurace Snaha), jejíž sgrafita vytvořil známý malíř Mikoláš Aleš.

Kulturní a společenské akce: Město Vsetín nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům bohaté kulturní vyžití. Ať už v oblasti výtvarného, divadelního, hudebního či valašského lidového umění. Působí zde dva velké folklorní soubory Vsacan  a Jasénka, řada pěveckých sborů, několik  ochotnických divadelních spolků působících v Lidovém domě či loutkové divadélko Kohútek, které našlo své zázemí ve vsetínském Domě kultury. 
Výstavy regionálních i mezinárodních výtvarníků pořádá Galerie Stará radnice a výstavní síň MěÚ, dále se zde každoročně konají folklorní festival Valašský krpec, kam přijíždějí soubory z celého světa, Vsetínský jazzový festival nebo společensko-kulturní zářijová akce Valašské záření, která po celý víkend v centru města nabízí koncerty, jarmark, hry pro děti i dospělé a taneční či divadelní představení různých souborů.
Dále mohou obyvatelé i turisté navštívit divadlo v Lidovém domě, Dům kultury, několik galerií, hvězdárnu, KIC-koordinační a informační centrum s koncerty a přednáškami, kino Vatra a vsetínský park nazvaný Panská zahrada, který je několik let po celkové rekonstrukci a rovněž pravidelně nabízí různé akce.

Sport a turistika: Vsetín podporuje různé druhy sportu ve sportovních klubech, oddílech nebo areálech, nechybí ani Sokolovna. Vzhledem k přírodním podmínkám nabízí Vsetínsko celou řadu cyklostezek, běžkařských tras a lyžařských sjezdovek spojených samozřejmě i s ubytováním v horských hotelech. Mezi nejpopulárnější sjezdovky patří Kohútka, Troják, Vranča nebo Razula. Většina jich je v okolí obce Velké Karlovice.Mezi nejprestižnější sportovní akce pořádané na Vsetíně patří automobilové mistrovství České republiky Würth - Partr rally,  závody do vrchu Valašský klobúk, mezinárodní nohejbalový turnaj Austin Cup, Mezinárodní týden turistiky na Valašsku nebo Dny horské cyklistiky na Valašsku. 


Realizační podmínky

Doprava: Kvalitní dopravní obslužnost regionu vnímá město Vsetín jako jeden z důležitých úkolů. Proto se intenzivně angažuje v přípravách a finančním zabezpečení adekvátní silniční sítě.  Mezi priority města patří v prvé řadě dokončení důležité spojnice Vsetína a Valašského Meziříčí.
Železniční stanice Vsetín leží na železničních tratích č. 280 (Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí – Vsetín - Horní Lideč - Střelná) a č. 282 (Vsetín - Velké Karlovice). Hlavní trať č. 280 je dvoukolejná a elektrizovaná a provozovány jsou zde osobní vlaky i dálkové rychlíky a expresy ze Slovenska do Prahy.
Autobusovou dopravu zabezpečuje akciová společnost ČSAD Vsetín, která kromě běžné městské hromadné a příměstské a dálkové linkové dopravy poskytuje také přepravu cyklistů prostřednictvím tzv. Valašského cyklobusu.  Vlakovou přepravu zase zajišťují České dráhy,a.s.
Vsetín  nabízí také bezmála 10 kilometrů kvalitních cyklostezek a desítky kilometrů cyklotras.

Ubytování a stravování: Vsetín nabízí 8 hotelů, dále penziony a mnoho horských hotelů v celém okolí. 
Kromě ubytování je ve městě celá řada restaurací.

Informace: Přímo na náměstí v moderní prosklené budově tzv.Kremlu je IC otevřené od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Nabízí informace o městě a regionu, ubytování, stravování, kulturních akcích, odjezdech vlaků a autobusů, prodává vstupenky na akce v celém kraji i republice, mapy, propagační letáky o regionu, suvenýry, nabízí veřejný internet, kopírování, denní tisk, možnost posezení i občerstvení.

vs1

vs2

vs3

vs4

vs5

vs6

vs7

Pustevny

pustevny

Soláň

solan

Přehrada Horní Bečva

HB-Jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře